Czym jest — wysoka jakość aplikacji

Disclaimer!

Na czym się skupić

Wróćmy do jakości

KISS

Jak sprawdzić, czy twoje rozwiązanie jest dostatecznie proste?

  1. Pierwszym testem może być nagranie tutoriala w formie video dla twoich użytkowników. Uwierz mi, że na wiele rzeczy spojrzysz wówczas z dystansu 😂 a może nawet niektóre z rzeczy wydadzą ci się bez sensu lub zbyt skomplikowane do wytłumaczenia.
  2. Po drugie zainwestuj w dobrego UI/UX designera. Formularz rejestracji użytkownika można stworzyć na wiele sposobów, ale nie oznacza to że każdy z nich będzie dobry. Zobacz kilka przykładów tutaj.
  3. Po trzecie rozmawiaj z użytkownikami. To jest w zasadzie kluczowa i podstawowa rada. Nikt nie powie ci lepiej czy twoja aplikacja spełnia swoje zadanie jak użytkownicy, dla których ją tworzysz.

Dyskusja

--

--

--

Uważam, że XXI wiek to czas, w którym każdy może zarabiać na swoim produkcie cyfrowym.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Wojciech Dasiukiewicz

Wojciech Dasiukiewicz

Uważam, że XXI wiek to czas, w którym każdy może zarabiać na swoim produkcie cyfrowym.

More from Medium

Social Impact Leaders — Interview w/ Ben Ralph of Beaker & Flint

Wisudawan Abraham Anugrah Raih Penghargaan Universitas

The importance of Remote Culture & Meeting in the Metaverse — with Hanady Al Ahmadieh

Enable Project Success With A Kickoff Meeting